Monday, 26/09/2022 - 13:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hùng Sơn 1

KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐỢT I NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013;


Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành qui định và Hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên;

Trường mầm non Hùng Sơn 1, phối hợp Công đoàn trường mầm non Hùng Sơn 1 phát động và thực hiện một số nội dung về phong trào thi đua đợt I năm học 2020 - 2021 như sau:

A. Mục đích - Yêu Cầu:

1. Mục đích:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 2021 của nhà trường đã đề ra.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong giáo dục. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ. Chú trọng khen thưởng những giáo viên giảng dạy trực tiếp; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng; Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Thành phố, các văn bản hướng dẫn của phòng GD&ĐT, UBND Thành phố Thái Nguyên về công tác Thi đua, Khen thưởng.

2. Yêu cầu:

Nâng cao hơn nữa nhận thức của CB, GV, CNV trong nhà trường về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng.

Quán triệt sâu rộng trong các nhà trường về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng (như Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017…)

Phát động các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, theo các chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên phong trào thi đua và chọn nhân tố tiêu biểu xứng đáng tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện.

B. Nội dung thi đua:

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hôi Đảng bộ huyện Đại Từ khóa XXIV; Khai giảng năm hoạc 2020 - 2021; 90 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10 và 39 năm ngày Hiến chương nhà giáo Việt nam 20/11.

I. Nội dung cụ thể:

1. Cá nhân:

1.1. Công tác tư tưởng chính trị: 

- Nhận thức, hiểu biết đầy đủ về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Có thái độ kiên quyết, đúng đắn trong việc chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng và các tệ nạn xã hội trong nhà trường và trong mỗi cán bộviên chức. Thực hiện tốt quy định an toàn giao thông.

- Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết thân ái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua trong toàn Ngành;

- Chấp hành việc điều động, phân công công việc của lãnh đạo, tham gia xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trong Hội nghị CB,CC,VC, đảm bảo nguyên tắc: Tự nguyện - Dân chủ - Công khai - Công bằng.

1.2 Công tác chuyên môn:

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn của Ngành, các quy định của chuyên môn, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ được phân công, điều chỉnh kịp thời những bất hợp lí trong công tác đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có đủ hồ sơ, sổ sách, có sử dụng đồ dùng dạy học theo quy định, cam kết tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch năm học.

- Thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu mà bản thân tự nguyện đăng kí, được tập thể tổ và nhà trường nhất trí suy tôn.

- Tham gia có chất lượng các cuộc thi của học sinh và giáo viên do các cấp tổ chức.

- Đảm bảo ngày, giờ công lao động. Thăm lớp dự giờ theo quy định của chuyên môn từng cấp học.

1.2.1 Cán bộ quản lí:

+ Quản lí chuyên môn: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các loại kế hoạch hoạt động của nhà trường, có đổi mới trong chỉ đạo chuyên môn.

+ Phân công chuyên môn hợp lí, khoa học. Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng quy định, làm tốt công tác quản lý học sinh.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

+ Tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập thể sư phạm của trường.

+ Quản lí tài chính: Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, thực hiện công khai tài chính của trường theo đúng quy định. Công khai về mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Tham mưu với Đảng chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

+ Quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

+ Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường.

+ Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến xây dựng nhà trường, thực hành dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên, cán bộ và nhân viên.

+ Xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm. Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh.

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ thường xuyên với gia đình học sinh để đạt hiệu quả trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

+ Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua. Động viên, khích lệ, trân trọng và đánh giá đúng thành tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, xây dựng tập thể đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn vượt cấp.

+ Xây dựng hệ thống thông tin: Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục. Ứng dụng có kết quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

+ Giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và duy trì công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng được cấp trên ghi nhận.

+ Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hợp tác và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý với các cơ sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác để hỗ trợ phát triển nhà trường.

+ Thông tin, báo cáo các lĩnh vực hoạt động của nhà trường đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

1.2.2 Giáo viên:

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường. Soạn giảng đầy đủ trước khi lên lớp, có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của nhà trường và theo quy chế chuyên môn. Có số giờ thao giảng (1 HĐ/ đợt thi đua) được đánh giá xếp loại

- Tổ chức làm đồ dùng đồ chơi, trang trí tạo môi trường theo chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Mỗi giáo viên dạy 2 hoạt động trở lên. Được ban thi đua dự giờ và đánh giá xếp loại. Xếp Tốt đối với 2 giờ tốt, Khá đối với 2 giờ khá hoặc một khá một tốt ( nếu hoạt động đầu xếp khá, hoạt động 2 xếp tốt thì xếp loại chung: Tốt. Nếu hoạt động đầu xếp tốt, hoạt động 2 xếp khá thì xếp loại chung là: Khá). Xếp TB với 2 giờ TB hoặc một giờ khá, một giờ TB.

- Bản thân chủ động đi dự giờ đồng nghiệp để học tập theo kế hoạch chuyên môn có nhận xét đánh giá theo thang điểm và ghi trong sổ dự giờ cá nhân và biên bản tổ.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt năng xuất chất lượng cao cụ thể là: Đạt hiệu quả trong giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục; tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

1.2.3 Nhân viên:

- Chấp hành tốt quy định của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tương trợ tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng xuất hiệu quả công việc chuyên môn được giao.

1. 3. Công tác đoàn thể:

- Tham gia các ý kiến đóng góp xây dựng cho hội nghị Cán bộ Công chức viên chức. Hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, công đoàn, các đoàn thể.

- Tham gia đầy đủ có chất lượng các cuộc thi do các cấp, các ngành đoàn thể triển khai.

- Tham gia đầy đủ, đạt hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 20/10; 20/11.

- Thực hiện tốt các nội dung thi đua, các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, tham gia xây dựng các loại quỹ ủng hộ từ thiện mang tính xã hội rộng lớn.

1.4. Hồ sơ:

- Có đủ hồ sơ theo quy định phù hợp với nhiệm vụ được phân công. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công có tính khả thi.

- Lưu trữ tốt hồ sơ chuyên môn như: Giáo án, các tư liệu, tài liệu tham khảo.. liên quan đến công tác giảng dạy.

- Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị sử dụng cao.

2. Tập thể:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, tiêu chuẩn cơ quan văn hoá, tiếp tục cam kết thực hiện các cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Xây dựng các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục giữ vững phổ cập xóa mù chữ, Thực hiện có hiệu quả việc duy trì trường chuẩn Quốc gia.

- Cán bộ giáo viên được cập nhật, kịp thời các văn bản có liên quan. Có đủ các điều kiện đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học. Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác Xanh-Sạch-Đẹp trong nhà trường và làm tốt công tác xây dựng cơ quan văn hoá.

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch của nhà trường, đoàn thể, các bộ phận và từng cá nhân. Chỉ đạo tốt việc triển khai kế hoạch hàng tuần, hàng tháng.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Có kế hoạch và tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra thi đua ngay từ đầu năm.

- Thực hiện tốt và có chất lượng công tác thông tin báo cáo.

II. Đánh giá xếp loại:

1. Cá nhân:

Lưu ý: Trong mỗi đợt thi đua chỉ bỏ phiếu đánh giá và xếp loại (A, B, C, D) không xét và bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐ)

+ Xếp loại A: 4 nội dung trên được xếp loại tốt.

+ Xếp loại B: 2 trong 4 nội dung trên xếp loại tốt (trong đó có nội dung công tác chuyên môn) còn lại xếp loại khá.

+ Xếp loại C: Các nội dung trên xếp loại đạt yêu cầu (ĐYC).

+ Xếp loại D: Các trường hợp còn lại. (Chuyên môn yếu hoặc vi pham quy chế chuyên môn, vi phạm ngày công giờ công …)

2. Tập thể:

- Thực hiện tốt các nội dung yêu cầu và hoàn thành các chỉ số đăng ký của đơn vị. Có cổng trường, hàng rào, cây xanh, công trình vệ sinh, xử lý rác theo quy định của điều lệ nhà trường. Đạt cơ quan văn hoá.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị nhiệm vụ năm học; có tổ chức ký cam kết tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

- Không có viên chức vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm tiêu cực trong thi cử, cho điểm, đánh giá, xếp loại sai quy chế, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện tốt và có chất lượng công tác quản lý hộp thư đầu mối với cấp trên và sử dụng trang website của đơn vị.

- Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua phải có 70% viên chức được xếp từ loại A trở lên, không có cán bộ công chức xếp loại D.

III. Tổ chức thực hiện:

- Chuyên môn phối hợp cùng các đoàn thể nhà trường thực hiện.

- Khi bình xét cần bám sát hướng dẫn của ngành và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, công khai, công bằng, tránh sai sót dẫn đến khiếu kiện.

Trên đây là một số nội dung phát động thi đua đợt I năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Hùng Sơn 1. Yêu cầu tổ chức đoàn thể thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tích cực.

BTĐ, KT

Tác giả: BCH CĐ
Nguồn:Công đoàn trường MN Hùng Sơn 1 Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 199
Hôm qua : 418
Tháng 09 : 9.435
Năm 2022 : 72.757