Saturday, 13/08/2022 - 02:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hùng Sơn 1

KẾ HOẠCH Thực hiện và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Thực hiện tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022.

 

 
  

 

 

Thc hin Công văn số 2249/SGDĐT-TTT-PC ngày 08/10/2021 ca Sở GDĐT vđôn đốc triển khai thực hiện tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022.

Thc hin Công văn số 920/PGDĐT-CTHS ngày 03/12/2021 ca Phòng GDĐT vtăng cường công tác truyền thông giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022.

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường mầm non Hùng Sơn 1 xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác truyền thông giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Yêu cầu

- Nhà trường xác định việc thực hiện Tăng cường công tác truyền thông giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học là một nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên và lâu dài.

- Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả các nội dung của kế hoạch Thực hiện tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương các cấp.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường các hoạt động trng tâm trong công tác giáo dc đạo đức, văn hoá ứng xử trong nhà trường.

 

- Triển khai chương trình giáo dục năm học 2021-2022 theo hướng đổi mới, linh hoạt, phù hp vi tình hình dịch bnh Covid-19; hỗ trợ học sinh trong hc tp rèn luyện, chăm lo giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mnh phong trào “Tuổi trhc tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh” thông qua hoạt động giáo dc lồng ghép bộ tài liu Bác Hồ những bài học đạo đức vào các gihc, các giờ hoạt động giáo dc của cô và trẻ, tham gia cuc thi trc tuyến hocvalamtheobac.vn; giáo dục truyn thng quê hương thông qua di sn tại địa phương.

Quán trit, thc hiện nêu gương trong xây dựng văn hoá trường học năm học 2021-2022 về quy tắc ứng xử, trang phục, tác phong của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực, phòng chống các tệ nạn xã hội.

  2. Triển khai chủ đề giáo dục phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

Học sinh cơ bn hình thành phm cht: Lphép, biết vâng li ông bà, cha, m, thy cô; Biết chào hi lễ phép. Văn hóa chào hỏi toátnên được đó kết quca sự giáo dc có tính hệ thống, đồng bộ;

Nét văn hóa của nhà trường được chính giáo viên, hc sinh t cảm nhn, được phụ huynh hc sinh, hội bước đầu nhìn nhận được sự thay đổi thành quả ca nhà trường. Kết thúc năm học, cần đánh giá một cách nghiêm túc khách quan nhng schuyn biến của trường mình (kênh đánh giá từ giáo viên, phụ huynh);

Kết thúc năm học chọn được trong mi đơn vị: 03 cá nhân giáo viên, nhân viên tiêu biểu xuất sắc hình để lan tỏa trong toàn trường.

Ban giám hiệu phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và ngoài xã hội;

III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức văn hóa ứng xử trong trường học.

- Tăng cường công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục; lồng ghép việc giáo dục đạo đức vào các hoạt động chính khoá và ngoại khoá. Tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh; tăng cường tính nêu gương của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"....

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử của nhà trường về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ giáo viên; về những mô hình tiêu biểu, những tấm gương cán bộ giáo viên, nhân viên tiêu biểu trong ứng xử văn hóa trường học.

- Phát động phong trào thi đua trong toàn trường về xây dựng môi trường văn hóa trường học;

- Tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tới đạo đức, văn hóa, lối sống cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Ban hành Bộ quy tắc ứng xử phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và thực hành có hiệu lực, hiệu quả. Đăng tải nội dung lên trang web của nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh.

- Thông báo cho phụ huynh nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; Thông điệp nhà trường tại website của nhà trường.

- Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày để trẻ mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp với những người xung quanh.

-  Xây dựng bảng tuyên truyền và góc tuyên truyền: với những hình ảnh minh họa chân thực, sống động kèm với nội dung giáo dục gần gũi, đễ hiểu thu hút phụ huynh chú ý nhiều hơn đến các bảng tuyên truyền và góc giáo dục lễ giáo ở các lớp học. Ngoài ra, các hình ảnh về những hành vi tiêu biểu trong thực hiện giáo dục lễ giáo cũng được nhà trường chú trọng phân bố trong khuôn viên trường để gây sự chú ý với phụ huynh và học sinh. Nội dung của bảng tuyên truyền và góc giáo dục lễ giáo thường xuyên được thay đổi theo chủ đề, sự kiện, phù hợp với độ tuổi và tình hình thực tế của địa phương.

2. Đối với học sinh trong nhà trường (dưới sự giúp đỡ của người lớn).

-  Trẻ có thói quen chào, hổi lễ phép khi gặp người lớn tuổi và những người quen, có những hành vi văn minh. Kính trọng, ngoan ngoãn, lễ phép, trung thực, hợp tác, mạnh dạn nói nên nhu cầu, mong muốn của bản thân với mọi người.
           - Biết chơi đoàn kết cùng bạn, quan tâm, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt của các bạn. Không nói tục, chửi bậy, tranh giành đồ chơi của bạn, không đánh bạn hay tác động xấu đến tâm lý, hoạt động của bạn. Biết yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn các em nhỏ.

 3. Đối với phụ huynh.

- Phụ huynh phối hợp với giáo viên  giúp trẻ phát triển các hành vi lễ giáo, kỹ năng sống bằng cách tạo ra các mối liên kết với bạn bè của trẻ tại lớp, tại gia đình. Hình thành các mối quan hệ văn hóa ứng xử cho trẻ khi giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.

- Phát ngôn  đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương đối với cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng như với trẻ. Không xúc phạm, bạo lực.

 - Vui vẻ niềm nở trao đổi mọi thông tin, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ với cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu phối hợp với công đoàn và các tổ chức xã hội trong nhà trường tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trường học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022 của trường mầm non Hùng Sơn 1./.

 

Nơi nhận:

- Lưu VT(TMN);

- VG, NV nhà trường.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đào Thị Định

Tác giả: BGH
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 345
Tháng 08 : 3.241
Năm 2022 : 58.741