Monday, 06/12/2021 - 22:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hùng Sơn 1

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 1

 

Số: 86/QĐ–MNHS1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TT Hùng Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường mầm non

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 1

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về ban hành Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ công văn số 149/SGDĐT-CTTT ngày 06/2/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ giáo dục của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hoá của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Mầm non Hùng Sơn 1

    Điều 2. Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh trường Mầm non Hùng Sơn 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  • Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

 - Như Điều 2;

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

Đỗ Thị Vân

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 282
Hôm qua : 233
Tháng 12 : 1.605
Năm 2021 : 96.645